کابل تخت 70×3

1,620,000 تومان

قیمت متر

کابل تخت رشته ای 3 در 70 سیم و کابل مشهد