کابل تخت 95×3

2,190,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان 3 در 95 سیم و کابل مشهد