کابل تلفن 10 زوج زمینی 0.6 فویل دار

64,387 تومان

قیمت متر