کابل تلفن 15 زوج هوایی 0.6 فویل دار

86,301 تومان

قیمت متر

کابل مخابراتی 15 زوج هوایی سیم و کابل مشهد