کابل خودنگهدار 16×2

31,000 تومان

متر

کابل خودنگهدار دو رشته 16+16×1 سیم کابل مشهد