کابل خودنگهدار 16×5 (16+16+16×3)

79,800 تومان

متر

کابل خودنگهدار پنج رشته 16+16+16×3 سیم کابل مشهد