کابل خودنگهدار 25+25+35×4

181,500 تومان

متر

کابل آلومینیوم خودنگهدار 25+25+35×4 سیم و کابل مشهد