کابل خودنگهدار 25+25+50×4

216,000 تومان

متر

کابل آلومینیوم خودنگهدار 25+25+50×4 سیم و کابل مشهد