کابل شیلد دار 0.5×2

19,800 تومان

متر

کابل شیلد دار 2 در 0.5 سیم و کابل مشهد