کابل شیلد دار 2.5×2

61,500 تومان

متر

کابل شیلد دار 2 در 2.5 سیم و کابل مشهد