کابل شیلد دار 2.5×3

85,000 تومان

متر

کابل شیلد دار 3 در 2.5 سیم و کابل مشهد