کابل شیلد دار 2/5×4

107,000 تومان

متر

کابل شیلد دار 4 در 2.5 سیم و کابل مشهد