کابل شیلد دار 0/75×4

42,200 تومان

متر

کابل شیلد دار 4 در 0.75 سیم و کابل مشهد