کابل شیلد دار 0/75×5

50,000 تومان

متر

کابل شیلد دار 5 در 0.75 سیم و کابل مشهد