کابل مفتول سه و نیم رشته (سایز دلخواه)

639,430 تومان5,280,000 تومان

قیمت متر

کابل های مفتول سکتور 3.5 رشته زمینی NYY سیم و کابل مشهد