کابل مفتول مسی آرمور دار

تماس بگیرید

کابل های مفتول مسی آرمور دار (زره دار) سیم و کابل مشهد

سایز 120×1تا 500×1، 6×4 تا 16×4 و 16+25×3 تا 120+240×3 و سایزهای دیگر به سفارش مشتری