کابل مفتول 240×1

1,790,000 تومان

قیمت متر

کابل مفتول مسی 1 در 240 سیم و کابل مشهد