کابل مفتول 25×1

193,600 تومان

قیمت متر

کابل مفتول مسی 1 در 25 سیم و کابل مشهد