کابل مفتول 35×1

263,500 تومان

قیمت متر

کابل مفتول مسی 1 در 35 سیم و کابل مشهد