کابل کنسانتریک 10+10×1

205,000 تومان

قیمت متر

کابل قدرت با هادی هم مرکز 10 + 10 × 1 سیم و کابل مشهد