کابل کنسانتریک 6+6×3

تماس بگیرید

قیمت متر

کابل قدرت با هادی هم مرکز 6 + 6 × 3 سیم و کابل مشهد