کابل کنسانتریک 6+6×1

130,000 تومان

قیمت متر

کابل قدرت با هادی هم مرکز 6 + 6 × 1 سیم و کابل مشهد