کابل تلفن 2 زوج زمینی 0.6 فویل دار

15,960 تومان

قیمت متر