کابل تلفنی رانژه YY

تماس بگیرید

سیم تلفنی رانژه سیم و کابل مشهد

سایز 0.5 و 0.6 میلی متر