کابل تخت 16*3

379,000 تومان

قیمت متر

کابل تخت رشته ای 3 در 16 سیم و کابل مشهد