کابل تلفن 10 زوج هوایی 0.6 فویل دار

57,675 تومان

قیمت متر