کابل تلفن 20 زوج هوایی 0.6 فویل دار

112,243 تومان

قیمت متر