کابل 2 زوج هوایی 0.6 فویل دار

14,705 تومان

قیمت متر