کابل تلفن 6 زوج زمینی 0.6 فویل دار

41,342 تومان

قیمت متر