کابل مفتول سه و نیم رشته 35+70×3

1,749,000 تومان

قیمت متر

کابل مفتول مسی  35+70×3 سیم و کابل مشهد

NYY