کابل 4 زوج زمینی 0.6 فویل دار

29,500 تومان

قیمت متر

کابل 4 زوج مخابراتی سیم و کابل مشهد